புலிக்கொடி பாடல் 

தமிழ்நாட்டு கொடி பாடல் 

எடுத்து அடிடா முப்பாட்டன் பறைய

ஆண்ட பரம்பரை மாண்டு போவதோ 

தலைமகனே எங்கள் பிரபாகரனே 

வீரத்தமிழர் முன்னணி கொடி பாடல் 

கரும்புலி வீரன் வராரு - சீமான் பாட்டு 

பிரபாகரன் பெயரை சொல்லி மீசையை முறுக்கு

கங்கை கடாரம் 

சூறாவளி பேச்சிகாரன், சுத்த தமிழ் மூச்சிகாரன்

நாம் தமிழர் வெற்றி சின்னம் விவசாயி  

மாற்றான் வந்து ஆண்டு முடித்தான் 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

© 2023 by NTK News & Images. com